Na temelju članka 42. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava, a u skladu sa člankom 167. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03) Predsjedništvo Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava na svojoj sjednici održanoj 27.travnja 2013 godine, donijelo je:

P R A V I L A
o raspodjeli naplaćenih autorskih naknada

Članak 1.
Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (u nastavku DZNAP) ostvaruje sljedeća autorska prava:
1. prava od reproduciranja i distribucije objavljenih pisanih, izgovorenih, slikovnih, ili on line: izvještaja, vijesti, komentara (bilješka ili osvrta, društvenih kronika, članaka, recenzija), kritika, karikatura, eseja, intervjua, reportaža (putopisa, crtica, feature – fičera) te naslova i najava, redaktura, fotografija, fotovijesti, fotoreportaža, fotomontaža i fotokarikatura ;
2. prava od javnog objavljivanja i priopćavanja javnosti novinarskih autorskih djela navedenih pod 1);
3. moralna prava autora djela
4. ostala autorska prava prema sporazumima s odgovarajućim udrugama ili prema punomoćima nositelja prava, a sukladno zakonu i druga susjedna (srodna) prava, odnosno obavljati određene stručne poslove ostvarivanja tih prava. Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na ostvarivanje autorskih prava smisleno će se primijeniti na zaštitu susjednih prava.

Članak 2.
DZNAP ostvaruje autorska prava za one autore – novinare, tj. nositelje autorskih prava koji su DZNAP opunomoćili da štiti njihova autorska prava. Smatra se da su autori novinari koji su potpisali Pristupnicu – punomoć i dostavili je DZNAP-u stekli prava iz ovih Pravila o raspodjeli.
Prava iz članka 1. ovih Pravila DZNAP ostvaruje i bez punomoći autora temeljem članka 159. stavka 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, prema kojemu se presumira da DZNAP ima punomoći za obavljanje poslova ostvarivanja prava svih domaćih i stranih nositelja odnosnih prava, osim onih nositelja prava koji izričito u pisanom obliku obavijeste DZNAP da ne ostvaruje njihova prava.
Prava stranih autora – novinara i članova stranih udruga za zaštitu novinarskih autorskih djela DZNAP ostvaruje na temelju ugovora o uzajamnom zastupanju s inozemnim udrugama, te na temelju međunarodnih ugovora i Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Članak 3.
Iznosi za isplatu autorskih naknada utvrđuju se nakon odbitka troškova ostvarivanja prava, izdvajanja u fondove predviđene zakonom, statutom udruge ili međunarodnim ugovorima o uzajamnom zastupanju udruga za kolektivno ostvarivanje prava.
Na temelju članka 167. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima opći obračun raspodjele autorskih naknada prije isplate naknada nositeljima autoskih prava mora utvrditi Skupština DZNAP-a, te ispitati i ocijeniti ovlašteni revizor.
Pravo na isplatu godišnje naknade imaju svi nositelji autorskih prava koji su do 31. prosinca tekuće godine dostavili DZNAP-u popunjenu Pristupnicu – punomoć.

Članak 4.
Nakon primjene stavke 1. prethodnog članka raspodjela naplaćenih naknada nositeljima autorskih prava obavlja se prema dva kriterija:
1. pripadajući iznos od 30 posto ukupno raspoloživih sredstava svakom autoru članu DZNAP-a,
2.    pripadajući iznos od 70 posto ukupno raspoloživih sredstava raspodijeliti će se na temelju podataka o broju umnoženih primjeraka novinarskih priloga pojedinih autora prodanih klijentima agencija, i to prema broju prodanih primjeraka umnoženom za iznos naknade po jednom prodajnom primjerku autorskog djela.

Isplata naknada nositeljima autorskih prava obavit će se najkasnije u roku od 30 dana nakon dostavljanja verificiranog prijedloga obračuna isplate naknada u skladu sa stavkom 2. članka 3. ovih Pravila o raspodjeli.

Članak 5.
U slučaju nedostatnog ostvarenja prihoda ili nerazmjerno visokih troškova ostvarivanja prava i naknade namjenjene za raspodjelu autorima, Predsjedništvo DZNAP-a mora Skupštini DZNAP-a predložiti da se raspodjela odgodi i novac prenese za istu namjenu u idućoj godini.

Članak 6.
Nositelj autorskih prava ima pravo podnijeti zahtjev za naknadni obračun ili ispravak obračuna isplate naknade ako smatra da mu naknada nije obračunata, ili je pogrešno obračunata.
Zahtjev za naknadni obračun ili ispravak podnosi se najkasnije 15 dana nakon dostavljanja obračuna nositeljima autorskih prava. Nakon isteka ovog roka ne može se podnijeti zahtjev za naknadni obračun ili ispravak

Članak 7.
Prilikom pojedinačnih isplata naknada nositeljima autorskih prava obustavlja se porez i prirez, osim za one nositelje autorskih prava kojima se naknada isplaćuje u bruto iznosu na osnovu rješenja o upisu u Registar poreznih obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnost i vode porezne knjige.
Ako je nositelj autorskih prava obveznik PDV-a isplata naknade će se obaviti prema računu koji će nositelj autorskih prava izdati DZNAP-u u kojemu će se naknada uvećati za iznos PDV-a.
Svim novinarima autorima koji u potpisanoj Pristupnici – punomoći nemaju posebno naznačeno da su obveznici izdavanja računa isplatiti će se neto naknada, a neprijavljena obveza PDV-a će ići na teret nositelja autorskih prava.

Članak 8.
Predsjednik DZNAP-a odgovoran je za pravilnu primjenu ovih Pravila o raspodjeli naplaćenih autorskih naknada. Za provedbu poslova iz ovih Pravila kao i za uredan obračun i uplatu poreza i prireza odgovara HDS ZAMP kojemu je na temelju ugovora DZNAP povjerio obavljanje tih poslova, osim ako su na uočene nepravilnosti službe HDS ZAMP-a na vrijeme pisanim putem upozorile Predsjednika DZNAP-a.

Članak 9.
Sva pitanja vezana za isplatu naknada nositeljima autorskih prava koja nisu predviđena ovim Pravilima rješava Predsjedništvo DZNAP-a.

Članak 10.
Tumečenje odredaba ovih Pravila daje Predsjedništvo DZNAP-a.

Članak 11.
Ova Pravila stupaju na snagu kad ih potvrdi većina članova Skupštine DZNAP-a.